Our Team

Trung Nguyễn
Quản lý Kinh Doanh
Nguyễn Nhật Minh
Quản lý sản xuất
Nguyễn Phương Thảo
Quản lý Marketing
    Cart